۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
رادان انگلیش ادیت
ترجمه تخصصی
ویرایش تخصصی
بازنویسی تخصصی
محاسبه گر آنلاین هزینه سفارش
گواهی تضمین ویرایش نیتیو
از کجا آغاز کنم؟
 ۱. ارسال سفارش با شما
 ۲. تعیین هزینه با ما
 ۳. پرداخت هزینه با شما
 ۴. تحویل سفارش با ما
EnglishEdit.ir
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات

همکاری با رادان انگلیش ادیت

همکاری با ما به حالت های زیر امکان پذیر است.

همکاری به عنوان نمایندگی دانشگاهی

در این حالت، شما به عنوان نماینده ما در دانشگاه خود عمل کرده و متناسب با تعداد و حجم کار های ارسالی، درصدی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنید.

همکاری به عنوان مترجم تخصصی مستقل

گروه ترجمه و ویرایش رادان از متخصصان دارای تجربه در امر ترجمه جهت همکاری دعوت بعمل می آورد. این همکاری فقط و فقط در بخش ترجمه بوده ویرایش توسط افراد نیتیو انجام می گیرد.

لطفا درخواست و رزومه کاری خود را برای بررسی به آدرس  ( englishedit.ir@gmail.com) ارسال فرمایید.